Haberler
Anasayfa / Genel / FITRAT EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FITRAT EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FITRAT EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde l– Derneğin Adı: “Fıtrat Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği”dir Derneğin Merkezi İstanbul’dur. Dernek Yurt içinde ve Yurt dışında Şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2– Derneğin Amacı, insanımızın tarihi, içtimai ve dini bilgilerini geliştirmek, içtimai iktisadi ve kültürel yardımlaşmayı temin etmek ve bu sahalarda eğitim – öğretim ihtisas ve araştırma yapmak. Mutlu, özgüvenli, başarılı, birey ve çevre bilinci gelişmiş, sorumluluk duygusuna sahip, ülkesini seven everensel değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmek ve Allah’ın insanlara lütfettiği Akıl, Din, Mal. Can, Tabiat ve diğer nimetlerin korunması ve geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Derneğin faaliyet Alanı

 

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu çalışmalarla ilgili bilgilendirme amaçlı yazılı, görsel materyallerden yararlanmak.

3-Amacın gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete , dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

10-                         Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

11-                        Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

12-                        Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

 

1-    Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanları değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

2-    Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

3-    Dernek faaliyetlerin için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz, mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde Ayni hat tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için Gerek görülmesi durumunda vakıf  kurumak federasyon  kurmak  veya  kurulu  bir federasyona  katılmak  gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

11-   Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye
olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

12-  Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

13-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütme,

14-   Dernek üyelerinden ihtiyaç sahibi ve diğer ihtiyaç sahiplerinin yiyecek,
giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16- Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

17-    Üyelerin bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmalarına yönelik olarak
kütüphane oluşturarak üyelerin kullanımına sunmak, bilimsel gelişmeleri takip etmek
alanındaki yenilikleri hedef kitleye duyurmak,

18-      Üyelerin ve kurumların yürürlükteki mevzuat hakkında bilgi sahibi olmaların sağlamak ve bu hususta hukuki yardımda bulunmak,

19- Üyelerin mesleki ve kültürel ilgi alanlarına yönelik yayınlar çıkartmak,

20- Eğitim konusunda danışmanlık hizmetleri vermek hedef kitleye yönelik paket seminer programları hazırlamak,

21- Her türlü bilgi işlem hizmetleri yapmak,

 

22-     Özel eğitim kanunlarına uygun olarak her derecede ver türde özel eğitim kurumları açmak, işletmek amacıyla, arazi ve arsa satın almak, imar planına uygun olarak bu arsa ve arazi üzerinde okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim, lisansüstü eğitim kurumları ve özel lojmanlar ve öğrenci yurtları kurmak. Bu kurumların işletilmesini doğrudan veya dolaylı olarak üstlenmek, kiralamak,

23-     Her tür okul giriş sınavına hazırlık için dershaneler ve kurslar açmak, her düzeyde eğitim amaçlı yayın, araç ve gereç üretmek, pazarlamak, satmak, dernek amacı doğrultusunda kazancı kullanmak,

24- Yaz okulları açmak,

25- Bu maddedeki amaçlara ulaşabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak, taşınır ve taşımaz malları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak ve benzeri tasarruflarda bulunmak, aynı hakları tesis etmek,

 

26-          Her türlü eğitimle ilgili olarak, kültür, basın- yayın, tanıtım ve duyuru çalışmaları yapmak ve benzeri etkinliklerde bulunmak, fuar sergi benzeri organizasyonları düzenlemek.

27-          Çocuk, bilgisayar ve sanat merkezleri kurmak, bunların şubelerini açmak, bilgisayar destekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Milli Eğitim Bakanına bağlı okullarda ve eğitim kurumlarında gerekli yasal izinler almak şartıyla her nevi kurslar vermek, düzenlemek, kısa ve uzun süreli kurslar açmak, yaz okulları açmak, okullar açmak,

28-          Okulöncesi dönemden başlayarak tüm çocuklara, gençlere, anne-babalara, eğitimcilere, eğitimci adaylarına, eğitim kurumu yönetici ve uzmanlarına yönelik

Eğitim hizmetleri sunmak eğitim materyalleri hazırlamak, üyelerin sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak eğitimin kamuoyu nezdinde ki önemini belirginleştirmek ve artırmak, derneğin çalışma alanına giren konularda etkinliğin ve verimliliğin artırılması suretiyle ülke menfaatlerine yönelik daha fazla katkıda bulunulmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak eğitimin önemini vurgulayan çalışmalarla, bir nevi mesleki ve hizmet içi eğitim imkânı yaratarak kurum içinde motivasyonu geliştirmektir.

29- Anketler, kamuoyu araştırmaları yapmak,

30- Animasyon, gösteri, tiyatro grupları kurmak.

31- WEB Sayfaları, internet portalı kurmak, işletmek, internet üzerinden amaçları ile ilgili online eğitim hizmetleri sunmak,

32- Halk yararına yönelik sağlık faaliyetlerinde bulunmak, sağlık kuruluşları ile koordineli çalışmalar yapmak. Bu çalışmaların daha verimli şekilde yapmak amacıyla çeşitli sağlık kuruluşları açmak, kiralamak ve işletmek.

33- Sivil savunma ile ilgili halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak, gerekli sivil savunma ekipleri kurmak.

34- Çevre bilinci oluşturma amaçlı çeşitli faaliyetler Gerçekleştirmek.

35- Özel eğitime muhtaç çocuk ve yetişkinler için her türlü eğitim faaliyetinde
bulunmak, bu amaçları gerçekleştirmek için çeşitli ücretli veya ücretsiz eğitim
merkezleri açmak.

Hakkında fitratderadmin

youdomaincom977@gmail.com'

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*